ประชาสัมพันธ์

15/02/2019 ประกาศ แจ้งยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/02/2019 ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักครูพร้อมรื้อถอน (แก้ไขเพิ่มเติม)
12/02/2019 การสอบวัดผลปลายภาค ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.5 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561
08/02/2019 ประกาศ การขายทอดตลาดบ้านพักครูพร้อมรื้อถอน
08/02/2019 รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ในรายวิชาต่างๆ ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
29/01/2019 การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562
29/01/2019 การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
29/01/2019 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล./55 -ข เขตแผ่นดินไหว (งานบริหารทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/01/2019 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/12/2018 การสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561

ข่าวสาร

15/02/2019 ประกาศ แจ้งยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/02/2019 ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักครูพร้อมรื้อถอน (แก้ไขเพิ่มเติม)
08/02/2019 ประกาศ การขายทอดตลาดบ้านพักครูพร้อมรื้อถอน
08/11/2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 100 ปี
02/10/2018 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561
05/04/2018 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
05/04/2018 ประกาศ เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2561
05/04/2018 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด
10/03/2018 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
20/02/2018 MC ON TOUR…Singing Contest 2018 ขอขอบคุณเพจ บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด

มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV

ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย สพฐ.

RSS Kapook Education Admission

 

 

 

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

แบบประเมิน

07/02/2019 แบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตร เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
29/11/2018 แบบประเมินการจัดกิจกรรมกีฬาคณะสี โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประจำปีการศึกษา 2561
22/07/2018 การอบรม การอบรม คูปองครู หลักสูตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561ณ ห้องปฎิบัติการ 231 และ 232 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
20/07/2018 แบบประเมิน การจัดพิธีทำบุญโรงเรียนเนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี และการจัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2561 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
05/05/2018 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการอบรม Internet Of Things ให้แก่นักเรียนแกนนำ ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เกี่ยวกับโรงเรียน