วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะมีการบริหารจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล เป็นคนดี มีคุณธรรม บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการคุณลักษณะพี่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา และมีคุณลักษณะเป็นพลโลก โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ
  3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีความพร้อมในการศึกษาต่อหรือการทำงาน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและมีลักษณะเป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล น้อมนำปรัชญาของเศรษฐพอเพียง
  2. ผู้บริหารสถามศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
  3. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทุกคนมีส่วนร่วม ยึดโยงบริบทของชุมชนและท้องถิ่น วัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
  4. ระบบประกันคุณภาพภายในที่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล