วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

ภายในปีการศึกษา 2560 นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะจะ “มีคุณธรรม นำวิชาการ รู้จักใช้เทคโนโลยี

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล”