วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกล

วิสัยทัศน์

 ปี 2566 ส.ค.ณ. พอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล    

พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก
 2. พัฒนาการจัดการศึกษาด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
 3. น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 4. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนเป็นพลโลก
 2. เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
 3. ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  มีงานทำ มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี
 4. มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการ

ประเด็นกล

 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก
 2. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน การสร้างระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะในการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
 4. สร้างภาคีเครือข่าย เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
 5. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้
 7. ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร และผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
 8. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
 9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ด้านสังคมและวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยให้กับผู้เรียนร่วมกับชุมชน