วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกล

วิสัยทัศน์

  ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะมีการบริหารจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล เป็นคนดี มีคุณธรรม บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

พันธกิจ

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการคุณลักษณะพี่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา และมีคุณลักษณะเป็นพลโลก โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ
 3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีความพร้อมในการศึกษาต่อหรือการทำงาน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและมีลักษณะเป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล น้อมนำปรัชญาของเศรษฐพอเพียง
 2. ผู้บริหารสถามศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 3. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทุกคนมีส่วนร่วม ยึดโยงบริบทของชุมชนและท้องถิ่น วัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 4. ระบบประกันคุณภาพภายในที่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประเด็นกล

 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก
 2. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน การสร้างระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะในการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
 4. สร้างภาคีเครือข่าย เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
 5. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้
 7. ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร และผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
 8. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
 9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ด้านสังคมและวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยให้กับผู้เรียนร่วมกับชุมชน