แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

1.  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลและสร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

          2. ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ครูและนักเรียนทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

           3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน

          4. พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอนและการสร้างเครือข่ายกับองค์กรอื่นๆ

           5.  พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการสอนสู่สากลและประชาคมอาเซียน

           6. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีงามสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           7. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและการทำงานเป็นทีมในโรงเรียน มีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง