คติพจน์ประจำโรงเรียน

คติพจน์ประจำโรงเรียน
นตถิ ปญญา สมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

ปรัชญาของโรงเรียน
วิชาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม