ค่านิยม วัฒนธรรมโรงเรียน

ค่านิยม

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
“รักองค์กร รับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ”

วัฒนธรรมโรงเรียน

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
รู้หน้าที่ มีจรรยาบรรณ มุ่งมั่นทำความดี เทคโนโลยีก้าวไกล