อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะมีคุณธรรมและมีวิชาดี

เอกลักษณ์

  • นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะเป็นคนดีของสังคม
  • นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย
  • นักเรียนเป็นผู้ที่มีมารยาทงาม