อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ “มีคุณธรรมและมีวิชาดี”

เอกลักษณ์

นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะเป็นคนดีของสังคม
นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย
นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการ