กิจกรรม เวทีนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4


กิจกรรม เวทีนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการสรรเสริญ ขวัญดี ผู้เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคณะครู นักเรียน เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานดังกล่าวณ โรงแรทลองบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 14 กันยายน 2563