รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ระดับมัธมศึกษาและอุดมศึกษา


นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรับโล่รางวัล รองชนะเลิศอับดับที่ 1 การประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ระดับมัธมศึกษาและอุดมศึกษา “โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน” (Youth Standing Up for Human Rights)วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563