ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

เข้าสู่ระบบ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

** username เป็น รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก **
** รหัสผ่าน เป็น วัน/เดือน/ปี เช่น 6 มกราคม 2548 ใช้ 06/01/2548 **

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สามารถดูได้ต้ั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.00น. เป็นต้นไป
บางครั้งระบบอาจจะเข้าไม่ได้หรือล่าช้า เนื่องจากมีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก

มีปัญหาเรื่องเกรด/ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ติดต่องานทะเบียน โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

เบอร์โทรศัพท์ 034-411787 ต่อ 208 (ในวันและเวลาราชการ)