โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2563


วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 กิจกรรมยุวกาชาดงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2563 ตามที่สำนักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครมอบหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มีความเสียสละ ใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกยุวกาชาดได้ประพฤติปฏิบัติตน ได้สอดคล้องกับคำปฏิญาณตนยุวกาชาดอย่างแท้จริง ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้- กิจกรรมทำสบู่เหลวล้างมือ- กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

Image