พิธีมอบทุกการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


         การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำ ทุกปี เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนและนักเรียนที่ทำ คุณประโยชน์มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากมูลนิธิกองทุน และผู้อุปการคุณเป็นอย่างดีเสมอมา ในปีการศึกษา 2565 คณะกรรมการพิจารณาทุน ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียน ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา จากการสัมภาษณ์และการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อทราบข้อมูลตามสภาพจริงโดยจัดสรรทุนการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 2 ทุน ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 416 ทุน รวมจำนวนนักเรียนที่ได้รับมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 418 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,258,000 บาท ( หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) ทางโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อผู้เป็นเจ้าของกองทุนมูลนิธิ และผู้มีจิตอันเป็นกุศล สนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนด้วยดีตลอดมา ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกป้องคุ้มครองให้ผู้บริจาคทุนการศึกษาทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปทุนการศึกษานำพาชีวิต
Image

รายละเอียดการมอบทุนการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำ นวน ๘๕ คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำ นวน ๖๑ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำ นวน ๖๗ คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำ นวน ๖๕ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำ นวน ๗๐ คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำ นวน ๗๐ คน
รวมจำ นวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำ นวน ๔๑๘ คน
ประเภททุนการศึกษา
ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท จำ นวน ๒ ทุน รวมจำ นวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท จำ นวน ๔๑๖ ทุน รวมจำ นวนเงิน ๑,๒๔๘,๐๐๐ บาท
รวมจำ นวนเงินมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๑,๒๕๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ผู้บริจาค จำ นวน ๑๖๖ ราย
รวมจำ นวนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๕๑,๒๗๐ บาท ( หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน )
สมทบเข้ากองทุนการศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มอบทุนการศึกษาในปีถัดไป
จำ นวน ๑๙๓,๒๗๐ บาท ( หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน )

รายนามผู้ให้บริจาค :

รูปภาพเพิ่มเติม :