ประชาสัมพันธ์

22/04/2019 การมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562
07/04/2019 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 (การมอบตัวนักเรียน)
03/04/2019 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562
29/03/2019 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน ชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2562
27/03/2019 ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
24/03/2019 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562
21/03/2019 การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
19/03/2019 ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562
14/03/2019 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
13/03/2019 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

ข่าวสาร

19/04/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)
11/04/2019 ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2019 ประกาศ เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2562
22/03/2019 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) ประจำปีการศึกษา 2562
14/03/2019 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2562
26/02/2019 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/02/2019 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาดบ้านพักครูและโรงรถพร้อมรื้อถอน (แก้ไข)
15/02/2019 ประกาศ แจ้งยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/02/2019 ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักครูพร้อมรื้อถอน (แก้ไขเพิ่มเติม)
08/02/2019 ประกาศ การขายทอดตลาดบ้านพักครูพร้อมรื้อถอน

มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV

ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย สพฐ.

 

 

 

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

แบบประเมิน

29/03/2019 แบบประเมินผลการอบรม/ปัจฉิมนิเทศ และการมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2561
08/03/2019 แบบสอบถามฉบับนี้ใช้เพื่อสอบถามความพึงพอใจใน การอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อม บำรุงคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายเบื้องต้น
06/03/2019 แบบประเมิน กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี และสวนสนุกดรีมเวิลด์ วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
07/02/2019 แบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตร เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
29/11/2018 แบบประเมินการจัดกิจกรรมกีฬาคณะสี โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประจำปีการศึกษา 2561

เกี่ยวกับโรงเรียน