ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นักการภารโรงงบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) ประจําปีการศึกษา 2567

ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นักการภาร … Read more

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 138 ชุด งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิว … Read more

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงาบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสน … Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำ … Read more

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 138 ชุด งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน … Read more

ประกาศ จ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศ จ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจำปีการศึก … Read more

ประกาศ เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่า … Read more