การรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ) ประจำปีการศึกษา 2563


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนและมอบตัวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น จึงกำหนดการรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. บริเวณสนามหน้าอาคาร ๕ (หลังคาโค้ง) โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>