ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นักการภารโรงงบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) ประจําปีการศึกษา 2567


ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นักการภารโรงงบประมาณโรงเรียน(รายได้สถานศึกษา) ประจําปีการศึกษา 2567