การเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองมารายงานตัวแทนผู้ที่สละสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2567


ประกาศ

การเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองมารายงานตัวแทนผู้ที่สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ

ม.1 ปีการศึกษา 2567