ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567


ประกาศ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 (เรียงตามคะแนนจากมากไปน้อย)

รายชื่อประเภทเงื่อนไขพิเศษ ม.4

รายชื่อนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองเข้าศึกษาต่อ ม.4 (เรียงตามคะแนนจากมากไปน้อย)

รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4