ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567


กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียน

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567