ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567


ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ปีการศึกษา 2567

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4