การสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


การสอบวัดผลกลางภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2566