ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 41 เครื่อง ณ ห้องศูนย์วิทยบริการ กลุ่มบริหารวิชาการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 41 เครื่อง ณ ห้องศูนย์วิทยบริการ กลุ่มบริหารวิชาการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)