ประกาศ การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566


ประกาศ

การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2566

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

(ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566)

การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ฉบับที่ 2

(ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ฉบับที่ 3

(ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2566)

ประเภทนักเรียนทั่วไป

การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนทั่วไป

(ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566)

การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนทั่วไป ฉบับที่ 2

(ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนทั่วไป ฉบับที่ 3

(ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2566)

การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนทั่วไป ฉบับที่ 4

(ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566)