ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 129 ชุด งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 129 ชุด งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์