การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์

การสอบวัดผลปลายภาค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562

************************************

– ขอให้นักเรียนทุกคน ตรวจสอบเลขที่และห้องของตนเองว่าสอบที่ห้องไหน  <<คลิกที่นี่>>

– ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <<คลิกที่นี่>>

หมายเหตุ  ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์ และไม้บรรทัด เข้าห้องสอบ