การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ระเบียบการ ตารางสอบ และใบสมัครความสามารถพิเศษ

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ : การสมัครนักเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ ให้นักเรียนกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม “ใบสมัครความสามารถพิเศษ” เท่านั้น

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

“ระบบบันทึกใบสมัครออนไลน์ จะเปิดระบบ วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป”