แบบประเมินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

แบบประเมินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2561 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร์ย์เป็นระมุข โดยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้สิทธิ์ออกเสียง ดำเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย ฝึกการทำงานเป็นทีม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ร่วมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไป

คลิกลิงก์ด้านล่าง
แบบประเมินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2561วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561