อุปกรณ์และเครื่องใช้ประจำตัวในการไปอยู่ค่ายพักแรมสำหรับยุวกาชาด ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2563