ค่านิยม วัฒนธรรมโรงเรียน

ค่านิยม

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ “รักองค์กร รับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ”

 

วัฒนธรรมโรงเรียน

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ รู้หน้าที่ มีจรรยาบรรณ มุ่งมั่นทำความดี เทคโนโลยีก้าวไกล