คู่มือการนำ PLC ไปใช้ในโรงเรียน

คู่มือการนำ PLC ไปใช้ในโรงเรียน

คู่มือการนำ PLC ไปใช้ในโรงเรียน ตอนที่ 1 ความหมายของ PLC

คู่มือการนำ PLC ไปใช้ในโรงเรียน ตอนที่ 2 การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน Lesson Study (LS)

คู่มือการนำ PLC ไปใช้ในโรงเรียน ตอนที่ 3 กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน Co-5STEP

คู่มือการนำ PLC ไปใช้ในโรงเรียน ตอนที่ 4 การเรียนรู้สู่การปฏิบัติของโรงเรียน