รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 (การมอบตัวนักเรียน)

ประกาศ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2562

(การมอบตัวนักเรียน)

************************************

1. ขอให้นักเรียนทุกคน ตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่าอยู่ห้องไหน และเลขประจำตัว 5 หลัก

      1.1 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1  <<คลิกที่นี่>>

      1.2 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4  <<คลิกที่นี่>>

2. ขอให้ผู้ปกครองนำนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ ที่รายงานตัวแล้ว ปฏิบัติตามดังนี้

      2.1 นักเรียนชั้น ม.1 มามอบตัวนักเรียนเข้าเรียน ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. และขอเชิญผู้ปกครองที่นำนักเรียนมามอบตัว ชั้น ม.1 เข้าประชุมในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหลังคาโค้ง โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ “ถ้านักเรียนไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนในโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ”

      2.2 นักเรียนชั้น ม.4 มามอบตัวนักเรียนเข้าเรียน ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. และขอเชิญผู้ปกครองที่นำนักเรียนมามอบตัว ชั้น ม.4 เข้าประชุมในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหลังคาโค้ง โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ “ถ้านักเรียนไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนในโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ”

3. ขอให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

4. ขอให้ผู้ปกครองเตรียมเอกสาร หลักฐาน ในการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ให้พร้อม เพื่อความสะดวก รวดเร็วต่อการมอบตัวนักเรียน

หมายเหตุ :  – เอกสารทุกรายการต้องมีตัวจริงมาตรวจสอบทุกฉบับ

                   – เอกสารที่เป็นสำเนาต้องชัดเจนและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ