การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา Google Apps for Education”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Google Apps for Education”

ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2562

 

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>