กำหนดการ การมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2565ประกาศ

กำหนดการ การมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ข้อปฏิบัติในการมอบตัวนักเรียน

1. ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองทุกคน ตรวจ ATK พร้อมถ่ายรูปผลตรวจ และนำมาแสดงในวันที่มามอบตัว

2. ประชุมผู้ปกครอง ม.5 เวลา 08.00 น. (รอบเช้า) และ ม.6 เวลา 13.00 น. (รอบบ่าย) ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ (หลังคาโค้ง)

3. นักเรียนมามอบตัว ณ บริเวณหอประชุม อาคาร 100 ปี

4. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน

5. รายละเอียดค่าใช้จ่าย

5.1 ค่าบำรุงสมาคมฯ 200 บาท

5.2 ค่าสมุด 230 บาท

5.3 ค่าบำรุงการศึกษา ม.5 และ ม.6 (ค่าเทอม) ตามรายละเอียด ดังนี้