กำหนดการ การมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2565


ประกาศ

กำหนดการ การมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565


ข้อปฏิบัติในการมอบตัวนักเรียน

1. ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองทุกคน ตรวจ ATK พร้อมถ่ายรูปผลตรวจ และนำมาแสดงในวันที่มามอบตัว

2. ประชุมผู้ปกครอง ม.2 เวลา 08.00 น. (รอบเช้า) และ ม.3 เวลา 13.00 น. (รอบบ่าย) ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ (หลังคาโค้ง)

3. นักเรียนมามอบตัว ณ บริเวณหอประชุม อาคาร 100 ปี

4. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน

5. รายละเอียดค่าใช้จ่าย

5.1 ค่าบำรุงสมาคมฯ 200 บาท

5.2 ค่าสมุด 210 บาท

5.3 ค่าบำรุงการศึกษา ม.2 และ ม.3 (ค่าเทอม) ตามรายละเอียด ดังนี้