ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศ

เรื่อง จ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติ

ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก


ด้วย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้มีสิทธิเสนอราคา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

<<คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>