รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ในรายวิชาต่างๆ ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ

รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ในรายวิชาต่างๆ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

———————————-

นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ในรายวิชาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนหรือไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน และได้รับผลการเรียน “มส” ยกเว้นมีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้ทำให้มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ให้ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ ที่งานวัดผล(ห้องวิชาการ) ภายในวันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ถ้าโรงเรียนพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนได้ นักเรียนจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน

อนึ่ง ถ้าโรงเรียนยังไม่แจ้งผลการพิจารณาคำร้องให้นักเรียนเข้าสอบปลายภาคเรียนไปก่อน ถ้าผลการพิจารณาคำร้องไม่อนุญาตให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน การเข้าสอบปลายภาคของนักเรียนถือเป็นโมฆะ นักเรียนจะได้รับผลการเรียน “มส”

<< รายชื่อดังแนบ >>