ประกันอุบัติเหตุของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565


ประกาศ

เรื่อง ประกันอุบัติเหตุของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565


ด้วย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มีความประสงค์ให้นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จำนวน 2,735 คน ได้มีประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศนี้ <<คลิกอ่านรายละเอียด>>