ประกาศ เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรียนฟรี 15 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศ

เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรียนฟรี 15 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือกสมุทรสาครบูรณะ


ด้วย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มีความประสงค์จะซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรียนฟรี 15 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 110 รายการ โดยวิธีคัดเลือก <<คลิกอ่านรายละเอียด>>