การประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

————————–

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ <<รายละเอียด>>