ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 100 ปี

ประกาศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 100 ปี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

———————————–

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 100 ปี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิน 3,226,700.00 บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  <<คลิกรายละเอียดที่นี่>>