การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2561

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561

1.กรอกใบสมัคร และเตรียมเอกสาร ตามระเบียบการ”การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย”

      -สามารถรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป
หรือดาวโหลดใบสมัครด้านล่าง(แนบท้ายระเบียบการ)

2.นำใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามระเบียบการ มายืนที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ในวันและเวลาตามระเบียบการ

รายละเอียด และระเบียบการ คลิกด้านล่าง

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2561

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2561