การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563

1. กรอกใบสมัคร และเตรียมเอกสาร ตามระเบียบการ “การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ม.ต้น และ ม.ปลาย”

      – สามารถรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
หรือดาวโหลดใบสมัครด้านล่าง (แนบท้ายระเบียบการ)

2. นำใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามระเบียบการ มายื่นที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ในวันและเวลาตามระเบียบการ

รายละเอียด และระเบียบการ คลิกด้านล่าง

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2563

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2563