แบบประเมินพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน

แบบประเมินพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน

ด้วยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

เป็นอาคารแบบ 324ล. (ในเขตแผ่นดินไหว) ประจำปีงบประมาณ 2561-2562

และทางโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะได้กำหนดจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

ณ สถานที่ก่อสร้างบริเวณปะรำพิธีด้านหลังอาคาร 1 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ