เปิดรับสมัครโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ. 2563-2564)

เปิดรับสมัคร

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ. 2563-2564)

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 5 มิถุนายน 2562

**********************

1. ศึกษาระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก <<คลิกอ่านระเบียบการ>>

2. กรอกใบสมัครออนไลน์ <<คลิกที่นี่>>

3. พิมพ์ใบสมัคร ตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือชื่อผู้สมัครและผู้ปกครอง ติดรูปถ่ายลงบนใบสมัคร

4. นำใบสมัครมายื่น ในวันที่ 16 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2562 ที่ห้อง AFS อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ และพร้อมชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท

หมายเหตุ  :  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>