การมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

การมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

************************************

1. ขอให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

2. ขอให้นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันที่ใต้อาคาร 100 ปี เพื่อตรวจเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม ตามเวลาดังนี้

      2.1 นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 เวลา 08.00 น.

      2.2 นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 เวลา 12.30 น.

3. ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตนตามดังนี้

      3.1 นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 มามอบตัวนักเรียนเข้าเรียนและขอเชิญผู้ปกครองที่นำนักเรียนมามอบตัวเข้าประชุม ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562  เวลา 08.30 น.  ณ บริเวณหน้าอาคาร 5 (หลังคาโค้ง) โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

      3.2 นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 มามอบตัวนักเรียนเข้าเรียนและขอเชิญผู้ปกครองที่นำนักเรียนมามอบตัวเข้าประชุม ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562  เวลา 13.00 น.  ณ บริเวณหน้าอาคาร 5 (หลังคาโค้ง) โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

4. ขอให้ผู้ปกครองเตรียมค่าใช้จ่าย ดังนี้

      4.1 ค่าสมาคมฯ  200  บาท

      4.2 ค่าสมุด

            – ชั้น ม.2 และ ม.3 เป็นเงิน   210  บาท

            – ชั้น ม.5 และ ม.6 เป็นเงิน   230  บาท

      4.3 เงินบริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษา (ตามกำลัง)

      4.4 เงินบำรุงการศึกษา (ค่าเทอม)

 

หมายเหตุ :  1. เงินบำรุงการศึกษา (ค่าเทอม) สามารถจ่ายผ่านระบบธนาคารในวันเปิดภาคเรียน

                  2. ขอให้นักเรียนเตรียมปากกามาด้วย