รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน ชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2562

ประกาศ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ : ขอให้ผู้เข้าสอบมารายงานตัวก่อนเข้าห้องสอบไม่เกินเวลา 08.00 น.