แบบประเมินผลการอบรม/ปัจฉิมนิเทศ และการมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะได้กำหนดพิธีมอบประกาศนียบัตร และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูต่อครู มีทักษะชีวิต มีเจตคติที่ดีต่อการดำรงตนในสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ อาคารหลังคาโค้ง หน้าอาคาร 5 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เพื่อทราบผลการดำเนินงานและนำไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องขีดเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของตนเองมากที่สุดตามรายการดังนี้

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบประเมินออนไลน์