ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษเข้าเรียนต่อ

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562

โดยเรียงตามลำดับคะแนนในแต่ละด้าน

****************************

***************************************************

***************************************************