ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562

**************************************

 

***********************************************************************************************************************************