การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระเบียบการ ตารางสอบ และใบสมัครความสามารถพิเศษ

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ : การสมัครนักเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ ให้นักเรียนกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม “ใบสมัครความสามารถพิเศษ” เท่านั้น

“ระบบบันทึกใบสมัครออนไลน์ จะเปิดระบบ วันที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป”