ประกาศ ผลการพิจารณาของคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ กรณีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 รายวิชาของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ

ผลการพิจารณาของคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ กรณีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80

รายวิชาของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

———————————-

จากระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ รายวิชาใดผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จะไม่ได้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน และได้รับผลการเรียน “มส” ยกเว้นผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 เพราะมีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้ ให้ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ เมื่อโรงเรียนพิจารณาแล้วให้มีสิทธิ์สอบจึงจะเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนได้

 

<< รายละเอียดดังแนบ >>