ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาดบ้านพักครูและโรงรถพร้อมรื้อถอน (แก้ไข)

ประกาศ

เรื่อง ยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาดบ้านพักครูและโรงรถพร้อมรื้อถอน (แก้ไข)

—————————-

 <<รายละเอียดดังแนบ>>